ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, είτε συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητές είτε όχι. Απαραίτητος είναι ο ετήσιος έλεγχος σε αθλητές, σε έφηβους, καθώς και σε παιδιά που παρουσιάζουν κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Περιλαμβάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδιάς και έλεγχο αρτηριακής πίεσης.